AB Ürün Kurallarının Uygulanmasına İlişkin MAVİ REHBER Klavuzu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Gümrük Birliğinden doğan hak ve yükümlülüklerimiz kapsamında, ülkemizin, Avrupa Birliği'nin (AB) yatay kuralları ile ürün bazlı mevzuatını üstlenmek ve uygulamakla yükümlü olduğu, Gümrük Birliği'nden doğan hakların sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi ile AB pazarına ihracat yapan firmalarımızın AB üyesi ülkelerde yerleşik firmalarla eşit şartlara sahip olabilmesi için ulusal mevzuatımızın AB mevzuatına birebir uyumlu olması ve mevzuatın uyumunun Avrupa Komisyonunca teyit edilmesi gerektiği belirtilmekte, AB teknik mevzuatına uyum ile Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının temini ve vatandaşımıza güvenli ürün sağlanmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, bahse konu kazanımların elde edilmesi ve mevzuatın oluşturulmasından, ürünün piyasaya arzına ve de nihai kullanıcıya ulaşmasına kadar geniş bir sürecin tamamlanmasını kapsadığı; yetkili kuruluşların ve tüm iktisadi aktörlerin ilgili mevzuatı doğru yorumlayabilmesi ve mevzuatın tam uygulanmasının sağlanmasının serbest dolaşımın temini için elzem olduğu belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, tek pazarda, malların serbest dolaşımının sorunsuz işlemesi ve AB yatay kuralları ile ürün kurallarının daha iyi anlaşılması, bu kuralların daha uyumlu ve yeknesak uygulanmasına katkıda bulunulması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Mavi Rehber adında bir kılavuz yayımlandığı, bahse konu Rehberin, malların serbest dolaşımının yanı sıra Birlik içerisindeki ürün güvenliğine ilişkin yüksek koruma seviyesini sağlayan hükümler (yetkili kuruluşlar, ticaret ve tüketici kuruluşları, standardizasyon kuruluşları, imalatçılar, ithalatçılar, dağıtıcılar, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve ticaret birlikleri gibi) hakkında bilgi edinmek isteyen Üye Devletlere ve diğer ilgililere yönelik olduğu, ayrıca Rehber'in, AB Üye Devletleri ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) Antlaşması imzacılarının yanı sıra Türkiye'ye de uygulandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizdeki ilgili tüm paydaşlara tasarım, üretim, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi, ithalat denetimi gibi alanlarda kolaylık sağlaması ve yol göstermesi amacıyla söz konusu Rehberin dilimize çevrildiği, https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/mavi-rehber adresinde elektronik olarak da sunulduğu ifade edilmektedir.

Mavi Rehber için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla

PAYLAŞ