Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ

Sayın Üyemiz,

 

Bilindiği üzere, Türkiye'deki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artırılmasını ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlere düşük gümrük vergisi ile erişimlerini sağlamak amacıyla AB Konseyi tarafından Askıya Alma Sistemine dâhil edilen ve edilmesi planlanan eşya için Askıya Alma Sistemine dair düzenlemeleri kapsayan Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ yayımlanmaktadır.

 

31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ kapsamında;

  • Askıya Alma Sistemi çerçevesinde Bakanlığa yapılacak tüm başvurular Ek-1'deki takvime göre yapılır. Başvurular tam ve eksiksiz olarak firmaların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinden Ticaret Bakanlığı KEP adresi (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr)'ne elektronik ortamda yapılır. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.
  • Başvurular; askıya alma ve otonom tarife kontenjanı açılması talepleri için Ek-2, askıya almaya itiraz talepleri için Ek-3, temdit (askıya almanın uzatılması) talepleri için Ek-4'teki dilekçe ile birlikte ilgili ekleri kullanılarak yapılır. Türkçe ve İngilizce olarak doldurulan formlar elektronik ortamda “askiyaalma@ticaret.gov.tr” e-posta adresine Ek-1'deki takvime göre iletilir.
  • Başvuru sahipleri, başvuru konusu ürünün AB ve Türkiye'de üretimi bulunmadığına veya yeterli üretimi olmadığına dair yapmış oldukları ön incelemeye ilişkin bilgi ve belgeleri başvuru dokümanları ile birlikte Ek-1'deki takvime göre Genel Müdürlüğe sunar.

 

Bu kapsamda, askıya alma sistemine dahil edilmesi talep edilen ürünler için ekli takvim çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması önem arz etmektedir. İlgili Tebliğe aşağıdaki link aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-23.htm

 

Askıya Alma Tebliği ekler için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.

PAYLAŞ